Seyu – DVSC SCHAEFFLER social media kvíz

Seyu – DVSC SCHAEFFLER social media kvíz JÁTÉKSZABÁLYZAT
2021. június 22. – 2021. június 30.

Játékszabályok, használati útmutató

Seyu Solutions Kft. (cím: 6724 Szeged, Zákány utca 52. a továbbiakban: Szervező), mint szervező és adatkezelő szervezi a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott „Seyu / DVSC SCHAEFFLER Kvíz nyereményjáték” nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték). 

A Nyereményjáték Jelen Szabályzat tartalmazza a Nyereményjátékra irányadó adatkezelési nyilatkozatot. 

A Játék adatkezelője és egyben adatfeldolgozója, illetve a Nyereményjáték lebonyolítója a Szervező. A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Játék oldalán, a https://www.facebook/seyuapp/ oldalon.

Részvételi feltételek

Nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki a játékfelhívásban leírtaknak megfelelően Seyu Solutions Kft. Facebook oldalán, a Nyereményjátékra felhívó poszt alatt, a Nyereményjáték időtartama alatt kommentben válaszol a feltett kérdésekre. (továbbiakban: Játékos). 

A Nyereményjátékban a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt. 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele a jelen játékszabályzat és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadása, amely a Nyereményjátékhoz való önkéntes hozzászólással valósul meg, amely írásbeli formának minősül.

Határidők

A Játékos felelőssége, hogy a Nyereményjáték posztot, valamint a Játékos Facebook profiljára beérkező üzeneteket és értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje. 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért.

Nyereményjáték időtartama 

A Nyereményjáték időtartama: 

2021. június 22. – 2021. június 30. 

Sorsolás és eredményhirdetés: legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő egy hétben. 

A Nyereményjáték menete 

A Nyereményjáték a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/seyuapp/) kerül közzétételre és zajlik. 

A Játékban csak a 18. életévüket betöltött és cselekvőképes devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező személyek vehetnek részt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést, amennyiben a nyereményjáték szabályzatát megszegi a játékos. 

A Szervező a megadott feltételek szerint a saját Facebook oldalán közzétesz egy posztot az adott nyereményjátékról.

A Játékosok feladata kommentben válaszolni a feltett kérdésekre. Azok a Játékosok, akik a Játék időtartama alatt jelen Játékszabály szerint érvényes nevezést adnak le, részt vesznek a Játékban. 

A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói. 

A Nyereményjátékban összesen egy darab 2020/2021 DVSC SCHAEFFLER csapatmezt lehet nyerni. 

Nyeremény átvétele

A nyertes Játékost a Szervező a komment során használt profilon, privát üzenetben értesíti a további teendőkről. 

A Nyeremény átvételére és felhasználására a kapcsolatfelvételtől számítva 2 hét áll rendelkezésre. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményről való értesítés után 1 hétig a Szervezővel nem veszi fel a kapcsolatot, elveszti jogát a nyeremény átvételére, valamint jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről. 

A nyertes Játékos személyes adatait, illetve a Szervezők által kért információkat, nyilatkozatokat meg kell adnia ahhoz, hogy nyereményére igényt tarthasson. A Játékos köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg. 

Szervező által bekért személyes adat: a nyertes Facebook felhasználóneve. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.

Adófizetés

A Szervezőt és a Nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli adó / személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A Nyereményt Seyu Solutions Kft. ajánlja fel.

Szezrői jogok, felhasználás 

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Facebookon keresztül értesíti a Játékosokat. A Szervező jogosult saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Játékost a Nyereményjátékból: 

– aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban; – aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1-2. pontjaiban meghatározott hozzátartozója; 

– aki a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon; 

– aki bármilyen módon megsérti, vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel; – aki az átvételhez szükséges személyes adatot nem adja meg; 

– aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel – aki személyes adatát hibásan adja meg a Szervező részére, illetve személyes adatának kezeléséhez való hozzájárulását visszavonja; 

– aki valótlan, vagy hibás nevet ad meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan személyt jogosítson a

nyereményre; 

– akit a Szerevező egyéb okból jónak lát kizárni, így különösen, de nem kizárólag akkor, ha a Játékos a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit. 

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azon Játékos által feltöltött kommentet a Nyereményjátékból, amelyik: 

– nem felel a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt, így különösen szerzői jogot sért; 

– ízléstelennek ítélnek; 

– közerkölcsöt sért; 

– nyíltan szexuális, illetve pornográf tartalmú; 

A Játékos, illetve komment kizárása esetén az adott Játékos nem tarthat igényt nyereményre. 

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. 

A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni. A szervező ilyen vizsgálatot csak az adatkezelési jogosultság érvényességi idején belül folytat le.

A Szervező felelőssége 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. 

A Szervező a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban nem tehető felelőssé. Továbbá tekintettel arra, hogy a szoftver valamely hozzászólást nem észlel, illetve ha a Játékos hibájából az tévesen, rosszul lett megjelölve, illetve feltöltve a Szervező nem vállal felelősséget. 

A Szervező kizár valamennyi kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot/garanciát nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény felajánlójával, szolgáltatójával, gyártójával szemben érvényesítheti. 

Egyéb rendelkezések

A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó. A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti IV. – XV. Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. 

A Nyereményjáték független a Facebooktól, abban a Facebook nem vesz részt, azt nem támogatja. 

Dátum: 2021. június 22. – 2021. június 30.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Adatkezelési tájékoztató a „Seyu / DVSC SCHAEFFLER kvíz nyereményjáték” elnevezésű Facebook nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésről 

1. Tájékoztatási kivonat 

Az adatkezelési tájékoztató célja: Az adatkezelés az érintett számára is átlátható módon történő bemutatása (GDPR Preambulum (39), és 5. cikk (1) a)) 

Adatkezelés leírása: 

A „Seyu / DVSC SCHAEFFLER Kvíz nyereményjáték” elnevezésű, Seyu App hivatalos Facebook felületén (https://www.facebook/seyuapp/) 2021. 06.22. – 2021. 06.30. között szervezett nyereményjátékon résztvevő természetes személyekhez kötődő adatkezelés. A személyes adatokat a Seyu App a a hivatalos közösségi média felületein (hivatalos Facebook oldalán) jeleníti meg, teszi közzé. 

Kezelt adatok kategóriája: 

A játékban résztvevő Facebook felhasználóneve, kommentje(i). Adatkezelés célja: 

Marketing promóció, az adatkezelő és annak szolgáltatásainak népszerűsítése, a közösségi média vásárlói közösségének erősítésével. 

Adatfeldolgozó és művelettechnikai leírása: 

Seyu Solutions Kft. kezeli a fent felsorolt, önkéntesen megadott adatokat. Érintettek köre: 

Seyu Solutions Kft. nyilvános, hivatalos Facebook felületén meghirdetett nyereményjátékra jelentkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes érintettek. 

Adatok felvételének forrása: 

Közvetlenül az érintettől kerül felvételre. 

Adatkezelés időtartalma: 

A játék zárását követő legalább kettő évig, amely időtartam leteltét követően Seyu Solutions Kft. érdekmérlegelési teszt és hatásvizsgálati eljárás eredményeként, szükségességi szempont alapján törli vagy további két évig kezeli/szerepelteti az adatokat. Amennyiben az érintett ezen időn belül visszavonja az adatkezeléséhez fűződő hozzájárulását, úgy a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek (GDPR Pr. 39 és WP29 15/2011.). 

Adattovábbítás/címzettek: 

Seyu Solutions Kft. marketing célból kezeli az adatokat, és a nyeremény átvételéig feltöltve hagyja a hivatalos közösségi média felületein, így azok a felület látogatói számára nyilvánossá válnak. További adattovábbítás harmadik fél részére nem történik. 

Adatkezelés jogalapja: 

Önkéntes hozzájárulás pontja. (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) 2. Adatkezelő neve, elérhetőségei 

Az adatkezelő megnevezése: 

Seyu Solutions Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 

6724 Szeged, Zákány utca 52. 

Az adatkezelő e-mail címe: 

info@seyu.hu 

Az adatkezelő telefonszáma: 

+36 30 167 4863 

Az adatkezelő honlapja: 

www.seyu.hu 

4. Az érintetteket megillető jogok 

Az előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13. cikk): az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon – amely jog érvényesülését jelen tájékoztató szolgálja. 

A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, 

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Seyu Solutions Kft.-től, hogy az érintett tájékoztassa: 

– milyen személyes adatait, 

– milyen jogalapon, 

– milyen adatkezelési cél miatt, 

– milyen forrásból, 

– mennyi ideig kezeli, 

– Seyu Solutions Kft. kinek,mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

Seyu Solutions Kft. az érintett kérelmét legfeljebb harminc napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesíti. 

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): 

az érintett kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelőnek az érintett adatait helyesbítenie, pontosítania, illetve kiegészíteni kell. Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Seyu Solutions Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Seyu Solutions Kft. a a kérelmét legfeljebb harminc napon belül teljesíti és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben értesíti. 

Az elfeledtetéshez (törléshez) való jog (GDPR 17. cikk): az érintett – ha a személyes adatokra a jogalapot biztosító kezelés céljából már nincs szükség, vagy az érintett önkéntes hozzájárulását visszavonja, vagy adatait jogellenesen kezelik, vagy jog előírja a törlést – a megadott elérhetőségeinken keresztül, jogosult érintett írásban kérni, hogy Seyu Solutions Kft. a személyes adatait indkolatlan késedelem nélkül törölje. 

A törlési kérelmet Seyu Solutions Kft. abban az esetben utasítja el, ha a kérelem alapozatlan vagy túlzó, vagy jogszabály Seyu Solutions Kft-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor

Seyu Solutions Kft. az érintett kérelmét legfeljebb harminc napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben – az értesítési kötelezettség érvényesülésének elősegítése érdekében (GDPR 19. cikk) – értesíti. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): az érintett kérelmére, valamint a jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy az érintettnek védendő érdekéből szüksége van és igényli az adatait, vagy az érintett eleve tiltakozott az adatkezelés ellen. 

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): Ha az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás vagy szerződéses jogalap, és az adatkezelés automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széleskörben használt, géppel olvasható formá tumban megkapja. 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelő k közötti közvetlen továbbítását. 

Az érintett ezen jogának gyakorlása nem érintheti mások jogait és szabadságait (GDPR 20. cikk (4)). 

14. Jogorvoslati és jogérvényesítési lehetőségek 

Seyu Solutions Kft. vállalja, hogy az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérelmekre késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül válaszol és tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további hatvan nappal meghosszabbítható, de eben az esetben a kézhezvételtől számított harminc napon belül a hosszabbítás tényéről Seyu Solutions Kft. tájékoztatja az érintettet. 

E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók Seyu Solutions Kft.-től, mint adatkezelőtől bármikor, írásban – további formai kötöttséget mellőzve – kérhetnek tájékoztatást az alábbi módok egyikén: 

• Seyu Solutions Kft. levelezési címére küldött ajánlott levélben, • valamint e-mailben az info@seyu.hu e-mail címen. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a 2011. évi CXII. törvény 23. § és 31.§ foglaltak szerint bírósághoz fordulhat, valamint a 2011. évi CXII. törvény VI. fejezetében foglaltak alapján megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amelynek az elérhetőségei a következők: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: http://naih.hu 

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

15. Egyéb rendelkezések 

Seyu Solutions Kft. fenntartja a jogot, hogy Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, valamint jelen adatkezelési tájékoztatót – előzetes értesítés mellett – egyoldalúan módosítsa. Minden érintett, és/vagy felhasználó tudomásul veszi, hogy az értesítést követő használattal automatikusan elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. Az értesítés a www.seyu.hu oldalon, valamint Seyu Solutions Kft. Facebook oldalán elhelyezett hirdetmény útján történik.